پنجشنبه 26 مهر 1397

Thursday, October 18, 2018
 
صفحه اصلي دانشگاه     دريافت اطلاعات فيشهاي گذشته
 
شماره حساب :
 
کد ملي :
 
سال :    ماه:
 
 
 
 
 
تهيه شده در واحد نرم افزار اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات با مشارکت مديريت امور مالي دانشگاه
Isfahan University of Medical Science
ict.mui.ac.ir