قابل توجه کار جویان محترم : سایت فوق به علت تغییرات و همچنین به روز رسانی تا اطلاع ثانوی قطع میباشد.
ورود مدیر
 

® تهیه شده توسط مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :: sim.mui.ac.ir
Statistics and Informatics Management